Kultūras iestādes Programmas ietvaros var saņemt atbalstu projektiem, kas paredzēti pārrobežu sadarbības attīstībai, kultūras un mākslas pasākumu radīšanai un īstenošanai. Šī aktivitāte ir paredzēta, lai palīdzētu dažādu valstu un nozaru organizācijām, piemēram, teātriem, muzejiem, profesionālām apvienībām, pētniecības centriem, universitātēm, kultūras iestādēm un valsts iestādēm, kuras piedalās Programmā, sadarboties, strādāt kopā un paplašināt savu pārrobežu sadarbību jebkurā kultūras un mākslas jomā.

 

Atbilstīgas kultūras iestādes ir valsts vai privātas organizācijas ar juridisku statusu un biroju, kas pēc juridiskās adreses ir reģistrēts vienā no Programmas valstīm un, kuru galvenā darbības joma ir kultūra. Atbilstīgajiem pretendentiem arī  jābūt ar stabiliem un pietiekamiem finanšu resursiem, lai visā projekta īstenošanas periodā veiktu projekta aktivitātes un piedalītos to finansēšanā.

 

Šī aktivitāte ir sadalīta četrās kategorijās:

 

      1.1.Daudzgadu sadarbības projekti, šī kategorija ir paredzēta daudzgadīgu starptautisku kultūras saišu izveidošanas veicināšanai, lai iedrošinātu vismaz 6 kultūras pakalpojumu sniedzējusno vismaz 6 Programmas valstīm sadarboties, lai izstrādātu kopīgus kultūras pasākumus 3 līdz 5 gadu garumā. Projektiem ir jābūt atbilstošiem Programmas mērķiem.

Atbalsta nolūks ir apkopot īpašās visas Eiropas kultūras pakalpojumu sniedzēju zināšanas un pieredzi. Atbalstu piešķir projektiem to sākumā un strukturēšanas fāzē vai to ģeogrāfiskās paplašināšanās fāzē.

EK dotācijas apmērs ir no EUR 200 000 līdz EUR 500 000 gadā, bet tas nepārsniedz 50% no kopējā budžeta. Finansējums ir domāts, lai palīdzētu izveidot vai paplašināt projekta ģeogrāfiskās robežas, kā arī, lai tas būtu ilgtspējīgs projekts arī pēc finansējuma perioda beigām un būtu spējīgs iegūt finansiālu autonomiju.

 

      1.2.1.Sadarbības projekti, šī kategorija attiecas uz darbībām, kurās piedalās un sadarbojas nozaru un starpnozaru kultūras jomā vismaz 3 kultūras pakalpojumu sniedzējino vismaz 3 Programmas valstīmilgākais 2 gadu garumā. Īpaša uzmanība pievērsta darbībām, kas paredzētas ilgtermiņa sadarbības veidu izpētei. Prioritāte tiek piešķirta jaunradei un novatoriskām darbībām. Projektiem ir jābūt atbilstošam Programmas mērķiem.

EK dotācijas apmērs ir no EUR 50 000 līdz EUR 200 000,bet tas nevar pārsniegt 50 % no kopējā budžeta.

 

      1.2.2.Literāro tulkojumu projekti, šī kategorija attiecas uz atbalstu tulkošanas projektiem. ES atbalsts literārajai tulkošanai ir paredzēts, lai uzlabotu zināšanas par pārējo eiropiešu literatūru un literāro mantojumu, veicinot literāro darbu apgrozību valstu starpā.

Atbalsts tiek piešķirts tikai daiļliteratūras tulkojumiem (romāniem, stāstiem, novelēm, lugām, dzejai, biogrāfijai, esejām, krājumiem, antoloģijai u.c.) no vienas Eiropas oficiālās valodas uz citu oficiālo Eiropas valodu , kā arī antīko tekstu tulkošanai no senajām valodām (grieķu, latīņu u.c.).

 

Tulkojamajiem daiļliteratūras darbiem ir jābūt iepriekš publicētiem un tie nedrīkst būt iepriekš tulkoti projekta mērķa valodā.

Atbilstīgie pretendenti ir valsts vai privātas izdevniecības, izdevēju grupas, kuru biroja juridiskā adrese ir reģistrēta vienā no Programmas valstīm. Fiziskas personas nav tiesīgas pieteikties.

Atlases procesā tiek vērtēta iesniedzēju profesionālās iemaņas un kvalifikācija, kas nepieciešama projekta realizācijai.

 

Dotācijas piešķiršana īpaši atkarīga no atbalsta piešķiršanas kritērijiem:

1.       cik lielā mērā ar projektu var radīt patiesu Eiropas pievienoto vērtību;

2.       darbību saistība ar programmas noteiktajiem mērķiem;

3.       cik lielā mērā projekta darbības plāno un var veikt veiksmīgi ar augstu izcilības līmeni;

4.       cik lielā mērā ar darbībām var panākt rezultātus, ar kuriem sasniedz Programmas mērķus;

5.       cik lielā mērā un cik atbilstoši projekta rezultāti tiek izplatīti un veicināti.

 

Grāmatām, kuru tulkošanas izmaksas sedz ar citām dotācijām (privātām vai valsts), vai kuras jau ir iztulkotas projekta mērķvalodā, dotāciju atbalstu nepiešķir.

 

Projektā var  iekļaut 1 līdz 10 daiļliteratūras  tulkojamos darbus.

EK dotācijas apmērs ir no EUR 2 000 līdz EUR 60 000, bet tas nepārsniedz 50 % no kopējiem attaisnotajiem izdevumiem. Dotācija var segt tulkošanas izmaksas, ja šīs izmaksas nepārsniedz 50% no kopējiem grāmatu tulkošanas un publicēšanas izmaksas. Literāro tulkojumu projektam nevajadzētu pārsniegt  24 mēnešu laika posmu.

Tulkošanas izmaksas ir nosakāmas pēc vienotās likmes- vienotas summas par lappusi (1500 zīmes bez atstarpēm) vienā valodā. Maksimālo dotāciju automātiski aprēķina pieteikuma veidlapas dotāciju kalkulators. Dotāciju apmēru dzejai nosaka, pamatojoties uz līdzsvarotu, sīki izklāstītu budžeta tāmi, kurā skaidri parādītas tulkošanas izmaksas katrai grāmatai.

Sākot ar 2009.gadu dotācijām, kas ir lielākas vai vienādas ar 20 000 EUR, ir paredzēts priekšfinansējums 70% apmērā no dotācijas.

 

      1.3.Sadarbības projekti ar  trešajām  valstīm, šī kategorija ir domāta, lai atbalstītu tos sadarbības projektus kultūras jomā, kas paredzēti kultūras vērtību apmaiņai starp valstīm, kas piedalās Programmā un trešajām valstīm, kuras ar Eiropas Savienību noslēgušas asociāciju vai sadarbības nolīgumus, ja sadarbības nolīgumos ir ietvertas klauzulas par kultūras jomu. Katru gadu viena vai vairākas trešās valstis tiek izvēlētas katram attiecīgajam gadam. Katru gadu konkrētā(-s) valsts(-is) savlaicīgi, pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa, tiek norādītas (EACEA) Izpildaģentūras mājas lapā:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/calls2008/strand_1_3/index_en.htm

 

Sadarbības projektam ar trešajām valstīm jārada konkrēta starptautiska sadarbības dimensija.

Sadarbības projektos jāsadarbojas vismaz trīs kultūras pakalpojumu sniedzējiem no vismaz trīs Programmas valstīm, jānotiek sadarbībai kultūras jomā ar vismaz vienu organizāciju no izvēlētās trešās valsts un vismaz 50% no projekta aktivitātēm ir jānotiek izvēlētajā trešajā valstī.

EK dotācijas apmērs ir no EUR 50 000 līdz EUR 200 000, bet tas nepārsniedz  50 % no kopējā projekta budžeta.

 

2009.gadā atbilstīgās trešās valstis ir: Armēnija, Baltkrievija, Ēģipte, Gruzija, Jordānija, Moldova, Okupētā Palestīnas teritorija un Tunisija.

Uz augšu