Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES kultūras kontaktpunkts Latvijā > Noderīga informācija > Eiropas kopienas dibināšanas līguma 151. pants

Eiropas kopienas dibināšanas līguma 151. pants

151. pants
1. Kopiena veicina dalībvalstu kultūru uzplaukumu, respektējot to nacionālās un reģionālās atšķirības un vienlaikus pievēršot uzmanību kopīgajam kultūras mantojumam.

2. Kopienas rīcības mērķis ir veicināt dalībvalstu sadarbību un vajadzības gadījumā atbalstīt un papildināt to rīcību šādās jomās:
– zināšanu par Eiropas tautu kultūru un vēsturi uzlabošana un popularizēšana;
– Eiropas nozīmes kultūras mantojumu glabāšana un sargāšana;
– nekomerciāli kultūras sakari;
– jaunrade mākslā un literatūrā, arī audiovizuālā jomā.

3. Kopiena un dalībvalstis kultūras jomā veicina sadarbību ar trešajām valstīm un kompetentām starptautiskajām organizācijām, jo īpaši ar Eiropas Padomi.

4. Rīkojoties saskaņā ar citiem šā Līguma noteikumiem, Kopiena ņem vērā kultūras aspektus, jo īpaši, lai respektētu un veicinātu kultūru daudzveidību.

5. Lai palīdzētu sasniegt šajā pantā minētos mērķus, Padome – saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru, apspriedusies ar Reģionu komiteju, paredz veicināšanas pasākumus, kas neietver dalībvalstu normatīvo aktu saskaņošanu. Visā 251. pantā minētās procedūras gaitā Padome lēmumu pieņem vienprātīgi;
– pēc Komisijas priekšlikuma vienprātīgi pieņem ieteikumus.

Uz augšu