Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES kultūras kontaktpunkts Latvijā > Eiropas Kopienas programma „Kultūra” (2007-2013) > Atbalsts Eiropas līmeņa kultūras organizācijām

Atbalsts Eiropas līmeņa kultūras organizācijām

Šī daļa ir paredzēta tām organizācijām, kuras sekmē vienotas kultūras pieredzes izjūtu ar patiesu Eiropas dimensiju.

Atbalstu piešķir kā darbības dotāciju, lai līdzfinansētu organizāciju kārtējās izmaksas saistībā ar to pastāvīgajām darbības programmām. Atbilstīgai organizācijai ir jābūt tādai struktūrai, kas cenšas sasniegt vispārēju Eiropas interešu mērķi kultūras jomā vai tādu mērķi, kas veido Savienības politikas jomas daļu šajā nozarē. Darbības dotācijās ir iekļautas personāla izmaksas, iekšējo sanāksmju izmaksas, publikācijas, informācijas un izplatīšanas un citas izmaksas, kas tieši saistītas ar organizācijas darba programmu.

EK dotācijas apmērs ir atkarīgs no kategorijas, uz kuru iesniegts pieteikums, bet tas nepārsniedz

80 % no kopējiem attaisnotajiem izdevumiem.

 

Saskaņā ar šo daļu piemērotas ir četras organizāciju kategorijas:

 

a)vēstnieki;

Organizācijas, kas Eiropas līmenī ar savas ietekmes palīdzību kultūras jomā ir piemērotas, lai „pārstāvētu” Eiropas kultūru un tādējādi pildītu savas lomas kā Eiropas Kultūras Vēstnieki.

Organizācijas, kas veic kultūras “vēstnieka” uzdevumu, veicinot Eiropas kopīgā kultūras mantojuma apzināšanu var būt orķestri, kori un citas izpildītājmākslinieku sabiedrības.  Organizāciju aktivitātēm ir jāaptver vismaz 7 Programmas valstis.

b) atbalsta tīkli;

Atbalsta tīkli ir asociēto biedru atbalstīti un garantē nozīmīgu specifisku kategoriju kultūras operatoru vai kultūras nozaru pārstāvēšanu Eiropas līmenī. Atbalsta tīkliem ir jābūt eksistējošiem vismaz vienu gadu.

c) festivāli;

Organizācijas kas organizē un vada festivālus, kuros ietvertas ārvalstu aktivitātes ar Eiropas pievienotām vērtībām un aptver vismaz 7 Programmas valstis. Festivālam ir jābūt slavenam un atpazīstamam Eiropas līmenī un pastāvošam vismaz 5 gadus.

d) politikas atbalsta struktūras kultūras darba kārtībai, sīkāk sadalītas divās apakškategorijās:

i) strukturētas dialoga platformas;

Ir pieņemtas strukturētā dialogā ar Komisiju un ir atbilstošas Komisijas definētajām prioritātēm speciālajos aicinājumos. Platformām būtu jābūt kultūras sektoru nevalstisku organizāciju veidotām ar starptautisku vai Eiropas līmeņa dimensiju.

ii) politikas analīzes grupas.

Dažādu tipu privāto vai publisko ieinteresēto pušu grupas (tādas kā, piemēram, nacionālo kultūras departamentu, reģionālo vai vietējo varas institūciju, kultūras observatoriju vai fondu, universitāšu, kuras specializējas kultūras jomās), kurām ir teorētiska un praktiska pieredze analīzē, kultūras politikas attīstīšanā vai spēja novērtēt kultūras politikas vienā vai vairākās prioritātēs, kas saistītas ar Eiropas darba kārtību kultūrai, kā to ir definējusi Eiropas Padome.

Uz augšu