2006.gada 12.decembrī tika parakstīts un 2006.gada 27.decembrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tika publicēts Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1904/2006/EK, ar ko laika posmam no 2007.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim izveido Eiropas Savienības programmu „Eiropa pilsoņiem”, lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību.

Lēmuma teksts latviešu valodā

Programma „Eiropa pilsoņiem” (2007-2013)  ir izveidota, lai ieviestu tiesību aktus, kuru mērķis ir atbalstīt plašu pasākumu klāstu un organizācijas, kas veicina „aktīvu Eiropas pilsonisko apziņu”, t.i., iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaisti Eiropas integrācijas procesā.

Programmas ceļvedis
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) un Eiropas Komisijas interneta mājas lapās ir publicēts programmas ceļvedis, kas ir vienots dokuments visiem programmas gadiem un aizstāj iepriekš katru aicinājumu papildinošās specifikācijas, un kurā ir sīki izklāstīta informācija par pieteikšanās nosacījumiem.

Programmas ceļvedis pieejams visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās

ES programma „Eiropa pilsoņiem” (2007-2013) (turpmāk- Programma) sekmē šādus vispārējos mērķus:
• dot iedzīvotājiem iespēju sadarboties un piedalīties, veidojot arvien saliedētāku Eiropu, kas ir demokrātiska, vērsta uz pasauli un kuru vieno un bagātina tās kultūras daudzveidība, tādējādi izkopjot Eiropas Savienības pilsoniskumu;
• izkopt Eiropas identitātes izjūtu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, vēsture un kultūra;
• pilsoņu vidū veicināt Eiropas Savienības piederības izjūtu;
• sekmēt iecietību un savstarpēju sapratni Eiropas pilsoņu vidū, respektējot un cildinot kultūras un valodu daudzveidību un vienlaikus bagātinot starpkultūru dialogu.

Programmas īpašie mērķi:
• tuvināt vietējo kopienu iedzīvotājus visā Eiropā, lai dalītos pieredzē un apmainītos ar pieredzi, viedokļiem un vērtībām, kā arī lai mācītos no pagātnes un plānotu nākotni;
• īstenot sadarbību Eiropas līmeņa pilsoniskās sadarbības organizācijās, sekmēt ar Eiropas pilsonisko apziņu un demokrātiju, kopīgajām vērtībām, kopējo vēsturi un kultūru saistītus pasākumus, diskusijas un analīzi;
• tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, cildinot Eiropas vērtības un sasniegumus un vienlaikus saglabājot piemiņu par pagātni;
• sekmēt visu iesaistīto valstu iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību, lai bagātinātu starpkultūru dialogu un uzsvērtu gan Eiropas daudzveidību, gan tās vienotību, īpašu uzmanību pievēršot pasākumiem ar mērķi ciešāk tuvināt iedzīvotājus no vecajām dalībvalstīm un dalībvalstīm, kas pievienojušās Eiropas Savienībai pēc 2004.gada 30. aprīļa.

Budžets
programmas budžets laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim ir noteikts EUR 215 milj. apmērā.

Programmā var piedalīties:
• vietējās valsts iestādes un organizācijas; 
• Eiropas sabiedrības politikas pētniecības organizācijas (zinātniski pētnieciskie centri);
• iedzīvotāju grupas; 
• pilsoniskās sabiedrības organizācijas;
• nevalstiskās organizācijas;
• arodbiedrības;
• izglītības iestādes;
• ar brīvprātīgo darbu saistītas organizācijas;
• amatieru sporta organizācija utt..

Dažos Programmas pasākumos var piedalīties šaurāks organizāciju loks, kas ir norādīts Programmas ceļvedī attiecībā uz katru pasākumu/ apakšpasākumu.

Projektu pieteikumus var iesniegt institūcijas, kas reģistrētas vienā no: 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī Horvātija, Maķedonija un Albānija.

Programmas horizontālās prioritātes
• Eiropas vērtības; 
• neformālā izglītība aktīvai Eiropas pilsoniskajai apziņai;  brīvprātīgo kustība;
• aktīvas Eiropas pilsoniskās apziņas izpausme; 
• starpvalstu un vidējā dimensija;
• kultūras un valodu daudzveidība;
• savstarpēja bagātināšanās;
• diskriminācijas aizliegums;
• dzimumu līdztiesība;
• paaudžu solidaritāte;
• programmas atpazīstamība, rezultātu valorizācija un izplatīšana.

Programmas ietvaros piešķir divu veidu dotācijas:
• projektu dotācijas;
• darbības dotācijas organizācijām.

Lēmumā, ar ko izveido Programmu, ir noteikts, ka katrai darbībai jāatvēl noteikts kopējā budžeta apjoms

• Vismaz 45% 1. darbībai - „Aktīvi iedzīvotāji Eiropai”
Atbalsts pašvaldību sadraudzībai, iedzīvotāju projektiem un atbalsta pasākumiem.¬
• Aptuveni 31% 2. darbībai- „Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā”
Atbalsts Eiropas sabiedrības politikas pētniecības organizācijām, kā arī Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām un to projektiem. 
• Aptuveni 10% 3. darbībai- „Kopīgi Eiropai”
Atbalsts plašas ievērības pasākumiem, pētījumiem, kā arī informēšanas un izplatīšanas līdzekļiem, ar kuru palīdzību tiek uzrunāta plaša Eiropas pilsoņu auditorija.
• Aptuveni 4% 4. aktivitātei - „Aktīvi piemiņas pasākumi Eiropā”
Atbalsts galveno deportācijas vietu un ar deportāciju saistīto arhīvu saglabāšanai un upuru piemiņai.

Pārējie 10% ir Programmas administratīvās iestādes organizatoriskās izmaksas.

Plašāka informācija par programmu „Eiropa pilsoņiem” ir pieejama ES kultūras kontaktpunkta mājas lapā: www.kkplatvija.lv

Uz augšu