Eiropas Savienības programma „MEDIA 2007”

MEDIA 2007 ir Eiropas Savienības programma, kas nostiprina Eiropas filmu, TV un jauno mēdiju konkurences spēju, kā arī veicina Eiropas audiovizuālo produktu starptautisko apriti. MEDIA 2007 darbības laiks ir no 2006. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim (turpinot MEDIA I, MEDIA II un MEDIA Plus uzsākto darbu). Programmas kopējais budžets ir 755 miljoni Eiro.

MEDIA 2007 atbalsta sekojošas jomas:

 1. projektu izstrāde (viens projekts/projektu kopums);
 2. Eiropas audiovizuālo darbu izplatīšana;
 3. Eiropas audiovizuālo darbu popularizēšana un festivāli;
 4. profesionāļu apmācība (scenāriju rakstīšana, producēšana un jaunās tehnoloģijas).

MEDIA 2007 programmā var piedalīties ES dalībvalstu un Eiropas ekonomiskās telpas valstu (Lihtenšteina, Norvēģija un Islande), kā arī Šveices audiovizuālās jomas institūcijas.

Iesaistīšanās programmā MEDIA 2007 ļauj saņemt finansiālu atbalstu sekojošās jomās:

 1. Latvijas filmu un TV projektu izstrādei;
 2. Eiropas audiovizuālo darbu izplatīšanai;
 3. Eiropas audiovizuālo darbu popularizēšanai un festivāliem;
 4. Audiovizuālās jomas profesionāļu apmācībai (scenāriju rakstīšana, producēšana un jaunās tehnoloģijas).

Vispārējie principi:

 1. No MEDIA 2007 iespējams saņemt tikai 50% no nepieciešamā finansējuma, pārējie 50%  jānodrošina no citiem avotiem;
 2. MEDIA 2007 atbalsta tikai profesionāļus ar iepriekšēju pieredzi, piemēram, lai pretendētu uz atbalstu pilnmetrāžas spēlfilmas izstrādei, vai nu producentam vai producējošai kompānijai iepriekš jābūt saražotai un izplatītai pilnmetrāžas dokumentālai filmai vai spēlfilmai. Ja šis ir jūsu pirmais projekts jaunā kompānijā, nebūtu ieteicams rakstīt pieteikumu MEDIA 2007;
 3. Projektam palīdzēs, ja tajā būs Eiropas dimensija (saturiski); filmu gadījumā – lai gatavo produktu varētu izplatīt vairāk kā vienā Eiropas valstī;
 4. Projektu izstrādes ziņā priekšroka tiks dota filmām, kuru mērķauditorija ir bērni un jaunieši.

Kontaktinformācija:
Latvijas Nacionālais kinematogrāfijas centrs
Peitavas 10/12
Rīga LV-1050
Tel: +371 67358857
Fax: + 371 67358877
E-pasts: mediadeske simbolsnfc.gov.lv
http://www.mediadesk.lv

Sīkāka informācija:

http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call98_en.htm


Eiropas Padomes „EURIMAGES” fonds

Atbalsts Eiropas Padomes valstu kopražotām pilnmetrāžas spēlfilmām, animācijas un dokumentālajām filmām, kas paredzētas demonstrēšanai kinoteātros. EURIMAGES mērķis ir sekmēt Eiropas filmu industriju atbalstot filmu izstrādi un izplatīšanu  un sekmējot sadarbību starp profesionāļiem.

EURIMAGES ir attīstījis 4 atbalsta programmas:

 • atbalsts kopražojumu pilnmetrāžas mākslas filmām un animācijas filmām;
 • atbalsts projektu izplatīšanai , kas neatbilst MEDIA programmai;
 • atbalsts kino izrādēm, kas neatbilst MEDIA programmai;
 • atbalsts EURIMAGES atbalstīto projektu digitalizēšanā.

Kontaktinformācija:
Latvijas pārstāvis Eiropas
Padomes fondā Eurimages
Peitavas 10/12, Rīga LV 1050
Tel.: + 371 6735 8860
Fakss: + 371 6735 8877
E-pasts: eurimagese simbolsnfc.gov.lv

Sīkāka informācija:

http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/About/default_en.asp


„7. Ietvara programma” (7. Pamatprogramma) pētniecība un tehnoloģiju attīstība

7. Ietvara programma ir ES galvenais instruments pētniecības finansēšanai Eiropā. Programma ilgs 7 gadus no 2007.- 2013.gadam. Eiropas Komisijas 7. Ietvara programma ir izveidota, lai nostiprinātu rūpniecības zinātnisko un tehnoloģisko bāzi un nodrošinātu augstu konkurētspējas līmeni.

7. Ietvara programmai ir 2 galvenie stratēģiskie mērķi:

 • stiprināt Eiropas rūpniecības zinātnisko un tehnoloģisko bāzi un veicināt tās starptautisko konkurētspēju;
 • vienlaikus sekmējot pētniecību, kas atbalsta ES politiku.

Līdzdalība 7. Ietvara programma ir atvērta plašam organizāciju un personu lokam:

 • pētniecības grupas universitātēs vai pētniecības institūtos;
 • uzņēmumi, kuru nolūks ir ieviest jauninājumus;
 • mazi un vidēji uzņēmumi (MVU);
 • MVU apvienības vai grupas;
 • valsts vai valdības administrācija (vietēja, reģionāla vai valsts);
 • zinātnieki agrīnā profesionālās darbības posmā (augstskolas diplomu ieguvušie studenti);
 • pieredzējuši pētnieki;
 • iestādes, kas vada pētniecības infrastruktūras starptautiskās interesēs;
 • organizācijas un pētnieki no trešajām valstīm;
 • starptautiskas organizācijas;
 • pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

7. Ietvara programmu veido īpašās programmas- 5 galvenie Programmas elementi:

 • sadarbība;
 • idejas;
 • cilvēki;
 • iespējas;
 • kodolpētniecība.

Sadarbība

7. Ietvara programmas pamats ir programma “Sadarbība”, kam atvēlētas divas trešdaļas vispārējā budžeta. Tā veicina sadarbību pētniecībā visā Eiropā un citās partnervalstīs ar rūpniecības un akadēmiskiem starpvalstu konsorcija projektiem.

Idejas

Programma “Idejas” atbalsta “progresīvo pētniecību”, pamatojoties tikai uz zinātnisko izcilību. Pētniecību var veikt jebkurā zinātnes vai tehnoloģiju jomā, tostarp inženierzinātnēs, sociālekonomiskajās zinātnēs un humanitārajās zinātnēs. Atšķirībā no programmas “Sadarbība” starptautiskā sadarbība nav obligāts šīs programmas nosacījums. Projektus īsteno “atsevišķas darba grupas”, kas pulcējas ap “galveno pētnieku”. Programma tiek īstenota, izmantojot jauno Eiropas Pētniecības padomi (EPP).

Cilvēki

Programma “Cilvēki” sniedz būtisku atbalstu pētnieku mobilitātei un veicina gan pētniekus Eiropas Savienībā, gan ārpus tās izvēlēties zinātnieka karjeru. To īsteno, izmantojot Marijas Kirī vārdā nosauktu pasākumu kopu, nodrošinot finansiālu atbalstu un citus līdzekļus, lai palīdzētu pētniekiem papildināt savas zināšanas un kompetenci profesionālā izaugsmē.

Iespējas

Programma Iespējas stiprina Eiropai nepieciešamās pētniecības iespējas plaukstošas, uz zināšanām balstītas ekonomikas izveidei.

Kodolpētniecība

Programmā kodolpētniecības un mācību pasākumiem tiks ietverti pētniecības, tehnoloģiju attīstības, starptautiskās sadarbības, tehniskās informācijas izplatīšanas un ekspluatācijas pasākumi, kā arī apmācība.

Kontaktinformācija:
Programmas Nacionālais kontaktpunkts Latvijā
Latvijas Zinātnes padomes teplās
Akadēmijas laukums 1, 339.kab
Tel., fakss: +371 67223480
E-pasts: arnoldse simbolslatnet.lv  
http://www.zinatne.lv/

Sīkāka informācija: 

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=understanding

www.cordis.lu/fp6


 

Eiropas Savienības programmas „Tempus un Erasmus Mundus”

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus ir sadarbības un mobilitātes programma augstākajā izglītībā, kuras mērķis ir panākt, lai Eiropas Savienība kļūtu par „pasaules izglītības izcilības centru”, tātad, nodrošinātu izcilu izglītības kvalitāti, iesaistot labākos studentus un izcilākos mācību spēkus no visas pasaules.

Erasmus Mundus programmai ir 4 akcijas:

 • 1. akcija – kopīgas maģistratūras programmas;
 • 2. akcija – stipendijas 3. valstu studentiem un mācību spēkiem;
 • 3. akcija – partnerības;
 • 4. akcija – Eiropas augstākās izglītības pievilcības veicināšana pasaulē.

Papildus 4 akcijām, izveidota jauna aktivitāte – Erasmus Mundus ārējās sadarbības logi, kuru ietvaros notiek studentu un mācību spēku mobilitāte starp ES un citām pasaules valstīm.

Kas var piedalīties programmā?

Sīkāka informācija:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm

http://www.apa.lv/?node=40

TEMPUS

Programmas pamatuzdevums ir veicināt augstākās izglītības reformu ES kaimiņreģionos, kuri saņem ES tehnisko palīdzību. Kā Tempus programmas dalībvalstij Latvijai ir iespēja (par ES budžeta līdzekļiem) veidot un īstenot projektus ar Tempus programmas partnervalstīm. Latvijas augstskolas var tām palīdzēt pilnveidot studiju programmas, modernizēt augstskolu vadības struktūras, iesaistīt tās demokrātiskas sabiedrības institūciju stiprināšanā, uzaicināt to mācību spēkus pieredzes apmaiņai un apmācībai, vai arī sūtīt savus docētājus nolasīt lekciju ciklus.

Kontaktinformācija:
Akadēmisko programmu aģentūra (APA)
(Socrates, Tempus un Erasmus Mundus programmas)
Blaumaņa iela 28, 3.st.
Rīga LV-1011
Tel.: +371 67280 138
Fax.: +371 67280 108
E-pasts: apae simbolsapa.lv

Sīkāka informācija:

http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

http://www.apa.lv/?node=41

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

 


 

Eiropas Savienības programma „Leonardo da Vinci”

Leonardo da Vinci programma darbību Latvijā uzsāka 1998.gadā. Programmas mērķis - uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti  Eiropā un veicināt inovācijas ar starptautiskās sadarbības palīdzību.

Programma sniedz iespēju iegūt darba un dzīves pieredzi citā valstī, paplašināt cilvēka redzesloku, veicināt intelektuālo attīstību un celt vispārējo profesionālo zināšanu līmeni. Leonardo da Vinci programmas atbalstītajos projektos iespējams izstrādāt izglītības standartus un programmas, mācību līdzekļus un metodiku, veidot starptautiskus informācijas apmaiņas tīklus, kā arī uzziņas materiālus.

No 2007.gada 1.janvāra Leonardo da Vinci programma iekļaujas Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā (2007-2013), kas darbosies no 2007.gada janvāra līdz 2013.gada decembrim.

Latvijā ir divas aģentūras, kas administrē Mūžizglītības programmu:

 • Valsts izglītības attīstības aģentūra administrē Leonardo da Vinci programmu;
 • Akadēmisko programmu aģentūra administrē Comenius, Erasmus, Grundtvig un Caurviju programmas.

Kontaktinformācija:
Valsts izglītības attīstības aģentūra
(Leonardo da Vinci programma)
Vaļņu iela 1, 3.- 5. st.
Rīga LV-1050
Tel.: +371 67814 322
Fax.: +371 67814 344
E-pasts: dagnija.dilanee simbolsviaa.gov.lv

Sīkāka informācija:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

http://viaa.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=92

 


 

Mūžizglītības programma

Mūžizglītības programma ir izveidota uz līdzšinējo „Socrates”, „Leonardo da Vinci”, „eLearning”, „Europass” un citu Kopienas rīcībprogrammu pamata ar mērķi sekmēt iestāžu sadarbību izglītībā un praktiskajā apmācībā Eiropas mērogā.

Programma darbosies no 2007. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim.Šī ir vienīgā tik plaša sadarbības programma, kura ietver visus izglītības veidus un līmeņus un kurā patiešām var iesaistīties jebkurā mūža posmā.

Jaunajā programmā ir 4 sektorālās programmas:

 1. Comenius - vispārējai izglītībai;
 2. Erasmus - augstākajai izglītībai;
 3. Leonardo – arodizglītībai;
 4. Grundtvig - pieaugušo izglītībai.

Bez tām vēl programmā ietilpst Caurviju programma valodām, IKT un izglītības politikai un Jean Monnet programma Eiropas integrācijas atbalstam.

Programmas pamatmērķis ir caur mūžizglītību veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos Eiropas Kopienā ar tās pastāvīgi augošo ekonomiku un sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālās saliedētības veidošanos, vienlaicīgi nodrošinot vides aizsardzību nākamajām paaudzēm. Programma veicinās apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp izglītības un praktiskās apmācības sistēmām Kopienas iekšienē, lai padarītu tās par pasaules kvalitātes standartu izglītības jomā.

Latvijā ir divas aģentūras, kas administrē Mūžizglītības programmu:

 • Valsts izglītības attīstības aģentūra administrē Leonardo da Vinci programmu;
 • Akadēmisko programmu aģentūra administrē Comenius, Erasmus, Grundtvig un Caurviju programmas

Sīkāka informācija:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm

http://www.apa.lv/?node=39


Akcija Jean Monnet uz Eiropas integrāciju orientētas akadēmiskas izglītības veicināšanai

Akcija nodrošina starta palīdzību jaunu, Eiropas integrāciju veicinošu mācību kursu ieviešanai universitātēs, it īpaši humanitārajās zinātnēs, kuras pastiprināti nodarbojas ar Eiropas jautājumiem. Mācību priekšmets „Eiropas integrācija” ietver tēmas, kas saistītas ar Eiropas Savienības uzbūvi,
starpkultūru sakariem un kultūras identitāti Eiropā politikas, tiesību, vēstures un Savienības nākotnes jomās.

Sīkāka informācija:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm


Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”

Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne" Latvijā ietvaros laika posmā no 2000. - 2006.gadam tika īstenots 1131 projekts, kurā kopumā piedalījās apmēram 18 000 jaunieši. No 2007.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim kā turpinājums programmai „Jaunatne" tiek īstenota Eiropas Savienības neformālās izglītības programma „Jaunatne darbībā" dalībniekiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Šīs programmas mērķis ir Eiropas pilsonības apzināšanās veicināšana jauniešu vidū, kā arī jauniešu iesaistīšana Eiropas nākotnes veidošanā ar kopējo budžetu 885 miljoni EUR. Programmas „Jaunatne darbībā" projektu koordinēšana, vadība, uzraudzība un kvalitātes kontroles nodrošināšana ir Bērnu un ģimenes lietu ministrijas pārraudzībā esošās valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra"kompetencē.

Eiropas Savienības neformālās izglītības programma "Jaunatnes darbībā" piedāvā daudzas un dažādas iespējas jauniešiem gūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, to visu darot citā vidē, ar citām metodēm un cilvēkiem, nekā pierasts. Neformālo izglītību programmā "Jaunatne darbībā" īsteno ar projektu palīdzību - projektus veido un izstrādā paši jaunieši par tematiem, kas tiem šķiet interesanti un nozīmīgi. Šādos projektos jaunieši apgūst jaunas lietas, ierauga vēl neredzēto, iepazīst to, kas šķiet svešs, gūstot pieredzi, kas būs aktuāla visā turpmākajā dzīvē. Projektus negatavo, lai jaunieši tikai piedalītos, projektu būtība ir tāda, ka jaunieši paši izdara visu, kas nepieciešams, sākot ar projekta idejas aprakstu un beidzot ar izvērtēšanu un atskaites iesniegšanu, kad projekts jau ir noslēdzies.

Programmas "Jaunatnes darbībā" projektos jaunieši cenšas izprast un izvērtēt sabiedrību un sevi, izmantojot dažādas metodes, apgūst starpkultūru saskarsmi, iepazīst citādo, kā arī risina sabiedrībai aktuālas problēmas. Savukārt, organizējot un plānojot pašu neformālās izglītības procesu, iemācās praktiskas iemaņas - plānošanu, finanšu, organizāciju un pasākumu vadību, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu un citas lietas, kas mūsdienās ir nepieciešamas ikvienam.

Kontaktinformācija:
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Merķeļa iela 11 - 531
Rīga LV-1050
Tel.: +371 67358 065
Fax: +371 67358 060
E-pasts: infoe simbolsjaunatne.gov.lv
http://www.jaunatne.gov.lv/

Sīkāka informācija:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html


Eiropas Jaunatnes portāls

Portāls, kas sevī ietver informāciju, ziņas un diskusijas, visu par Eiropu , kas varētu būt saistoši jauniem cilvēkiem.

Sīkāka informācija:

http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=LV


Finansējums starptautiskiem jaunatnes pasākumiem

European Youth Foundation (EYF) ir Eiropas Padomes dibināts fonds, kas sniedz atbalstu Eiropas jaunatnes pasākumiem, kurus realizē jauniešu NVO vai sadarbības tīkli, vai NVO, kas ir iesaistīti darbā ar jaunatni, atbilstoši jaunatnes politikai un darbam. Tās mērķis ir veicināt Eiropas jauniešu sadarbību, sniedzot finansiālu atbalstu viņu pasākumiem. Pasākumiem jāveicina miers, sapratne un sadarbība respektējot cilvēktiesības, demokrātiju, iecietību un solidaritāti.

Sīkāka informācija:

http://www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/default;jsessionid=895F18E555FF761C56BFF2C13F9FE7E1


Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā

Sadarbības institūcija starp Ziemeļvalstu valdībām, kas tika nodibināta 1971.gadā veicina izpratni par Ziemeļu vērtībām un prioritātēm sadarbībai ar Latviju, sniedzot informāciju par dažādām atbalsta programmām un fondiem Ziemeļvalstīs. Iespējas iegūt finansējumu kultūras jomas un izglītības projektiem, kā arī pieredzes apmaiņai Ziemeļvalstīs.

Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā:

 • nodrošina saikni Ziemeļvalstu un vietējo institūciju, komiteju un darba grupu sadarbībai dažādās jomās;
 • veicina izpratni par Ziemeļu vērtībām un prioritātēm sadarbībā ar Latviju;
 • attīsta sadarbības tīklus ar valsts un pašvaldību iestādēm, NVO un citiem vietējiem un starptautiskiem partneriem.

Kontaktinformācija:
Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
Marijas 13/3 (Berga bazārs)
Rīga LV-1666
Tel.: +371 7820 089
Fax: +371 7213 233
E-pasts: infoe simbolsnorden.lv

Sīkāka informācija:

http://www.norden.lv/

http://www.norden.org/start/start.asp?lang=6


INTERREG programma

INTERREG ir ES Kopienas iniciatīva, kas tiek finansēta no Eiropas Reģionālās Attīstības fonda. INTERREG ir veidota kā programma Eiropas teritorijas harmoniskas un līdzsvarotas attīstības veicināšanai, un tās pamatprincips ir – nacionālās robežas nedrīkst būt barjeras Eiropas teritorijas integrācijai, līdzsvarotai attīstībai un sadarbībai.

Programmas mērķa auditorija:

Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstu nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa valsts un pārvaldes institūcijas, fondi, nevalstiskās organizācijas un bezpeļņas organizācijas, mācību un pētniecības iestādes, fondi, nevalstiskās organizācijas un bezpeļņas organizācijas.

INTERREG III A programma attiecas un tiešu kaimiņvalstu pārobežu sadarbību. A programmas ir izplatītas visā Eiropas teritorijā daudzās valstīs.

Tās mērķis ir mazināt robežas kā barjeras negatīvo ietekmi pierobežas teritorijās un veicināt plaša spektra aktivitātes, kas ir vērstas uz ikdienas dzīves uzlabošanu, piemēram, sadarbību sociālajā un kultūras jomā, kopīgu problēmu risināšanā un attīstības potenciāla veidošanā abpus robežām esošajos reģionos. Projekti tiek veidoti kopīgi ar kaimiņvalsts robežreģionu.

INTERREG III A pārrobežu sadarbības prioritātes ir iekļautas kā Kaimiņattiecību programmas INTERREG III B Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros.

INTERREG III B programmas mērķis ir sadarbība Eiropas valstu starpā – teritorijas harmoniskas un līdzsvarotas attīstības veicināšana, kas ietver reģionālo, ekonomisko un sociālo mijiedarbību. B programma teritoriāli ir sadalīta pa visu Eiropu 12 reģionos, kur katrs reģions aptver noteiktu valstu skaitu, piemēram, Ziemeļu jūras reģions, Vidusjūras reģions utt. Latvija ietilpst un var piedalīties B programmā Baltijas jūras reģiona ietvaros, kas aptver 11 valstis: Dāniju, Zviedriju, Somiju, Igauniju, Lietuvu, Latviju, Poliju, noteiktus Vācijas, Krievijas un Baltkrievijas reģionus.

INTERREG III C programma attiecas uz visu Eiropas teritoriju kopumā, un tikai administratīvi tā ir sadalīta četrās zonās – Ziemeļu, Austrumu, Dienvidu un Rietumu.

Kontaktinformācija:
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Anna Djakova
Lāčplēša iela 27, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 67770421
Fakss: +371 67770479
E-pasts: anna.djakovae simbolsraplm.gov.lv

Sīkāka informācija:

http://www.bsrinterreg3a.net/

http://www.raplm.gov.lv/lat/eiropa/INTERREG/?doc=2210

http://www.raplm.gov.lv/lat/eiropa/INTERREG/?doc=2211

http://www.raplm.gov.lv/lat/eiropa/INTERREG/?doc=2212

Uz augšu