Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES kultūras kontaktpunkts Latvijā > Eiropas Kopienas programma „Kultūra” (2007-2013)

Eiropas Kopienas programma „Kultūra” (2007-2013)

Eiropas Savienības programma „Kultūra” (2007-2013) ir iepriekšējās Eiropas Kopienas programmas „Kultūra 2000” turpinājums. 2006.gada 12.decembrī tika pieņemts Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1903/2006/EK, ar ko tika izveidota Eiropas Savienības  programma „Kultūra” (2007-2013) (turpmāk-Programma).

Lēmuma teksts latviešu valodā

Programmas ceļvedis (atjaunots 2010.gada maijā)

 
Programmas mērķi
Programma ir izveidota, lai uzlabotu kopējo kultūras telpu Eiropas iedzīvotājiem, kas balstīta uz kopēju kultūras mantojumu, attīstot sadarbību kultūras jomā starp kultūras pakalpojumu sniedzējiem valstīs, kas līdzdarbojas šajā Programmā, ar mērķi sekmēt Eiropas pilsonības izvirzīšanu priekšplānā. Programma ir atvērta kultūras industrijām, kas nav audiovizuālās industrijas, jo īpaši mazajiem kultūras uzņēmumiem, ja šādas industrijas darbojas kā bezpeļņas struktūras kultūras jomā.

Programma ir paredzēta trīs noteiktu mērķu sasniegšanai:
• veicināt visu to personu starptautisku mobilitāti, kas strādā ES kultūras jomā;
• veicināt mākslas darbu un kultūras un mākslas produktu starptautisku apriti;
• veicināt starpkultūru dialogu.

Programma ir domāta dažādu kultūras nozaru atbalstam, nevienu nozari īpaši neizceļot par prioritāru, bet gan atbalstot dažādu kultūras jomu sinerģiju.

Atbilstīgie pretendenti ir valsts vai privātas organizācijas ar juridisku statusu un biroju, kas pēc juridiskās adreses ir reģistrēts kādā no Programmas valstīm un, kuru galvenā darbības joma ir kultūra.
Fiziskas personas nav tiesīgas pieteikties uz Programmas dotāciju.

Programmas valstis ir:
• ES dalībvalstis;
• Eiropas Ekonomikas zonas valstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija);
• ES kandidātvalstis (Horvātija, Turcija un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika), kā arī Serbija, Melnkalne, Bosnija Hercegovina un Albānija.

Programmas darbības laiks
Programma darbojas no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

Programmas kopējais budžets
Programmas  budžets laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim ir EUR 400 milj. apmērā.

ES programmai „Kultūra”(2007-2013) (turpmāk – Programma) ir šādas atbalsta aktivitātes:

1. Daļa. Atbalsts kultūras projektiem, paredz atbalstu:
1.1. daļai: daudzgadu sadarbības projektiem;
1.2.1. daļai: sadarbības projektiem;
1.2.2. daļai: literāro tulkojumu projektiem;
1.3.5. daļai: sadarbības projektiem ar trešajām valstīm;
1.3.6. daļai: Eiropas kultūras festivāliem.

2. Daļa. Atbalsts Eiropas līmeņa kultūras organizācijām:
a) vēstniekiem;
b) atbalsta tīkliem;
d) strukturētām dialoga platformām.

3. Daļa. Atbalsts informācijas analīzei, vākšanai un izplatīšanai, kā arī projektu ietekmes palielināšanai kultūras sadarbības jomā.

Plašāk : ES kultūras kontaktpunkta Latvijā mājas lapā

Uz augšu