Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES kultūras kontaktpunkts Latvijā > Apkopojums par iespējām gūt finansiālu atbalstu kultūras projektiem

Apkopojums par iespējām gūt finansiālu atbalstu kultūras projektiem

Kultūra

Apkopojums par iespējām gūt finansiālu atbalstu kultūras projektiem:

Eiropas Kopienas programma Kultūra „2007-2013” darbojas no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim ar  budžetu EUR 400 milj. Kopējās ikgadējās budžeta apropriācijas, tostarp darbībām, kas nav iekļautas Programmas rokasgrāmatā (ceļvedī), var svārstīties no apmēram EUR 43 miljoni līdz apmēram EUR 58 miljoni — atkarībā no gada. Katru gadu visās Programmas aktivitātēs tiek izsniegtas apmēram 200 dotācijas.

Programma ir domāta dažādu kultūras nozaru atbalstam, nevienu nozari īpaši neizceļot par prioritāru, bet gan atbalstot dažādu kultūras jomu sinerģiju. Programma ir paredzēta projektu, organizāciju, reklamēšanas pasākumu un izpētes atbalstam visās kultūras
nozarēs, izņemot audiovizuālo nozari, kurai ir paredzēta atsevišķa programma MEDIA. Kultūras pakalpojumu sniedzēji, tostarp kultūras uzņēmumi, var piedalīties Programmā, ja tie darbojas bezpeļņas kultūras jomā

Projektu pieteikumus iesniedz atbilstoši Programmas rokasgrāmatas (ceļveža) kalendārā norādītajiem termiņiem.

Projektu pieteikumu kalendārs 2008.-2013. gadam

 Aktivitātes

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Rezultātu publicēšana (vēlākais) 

Projekta sākuma datums 

Ilgums 

1.1. Daudzgadu sadarbības projekti  1. oktobris Nākošā gada 31. marts Nākošā gada 1.maijs  3 - 5 gadi
1.2.1. Sadarbības projekti  1. oktobris Nākošā gada 31. marts Nākošā gada 1.maijs Maksimums 24 mēneši
1.2.2. Literāro
tulkojumu projekti
 1. februāris Tā paša gada 31. jūlijs 1. septembris Maksimums 24 mēneši 
1.3. Sadarbības projekti ar trešajām valstīm  1. maijs Tā paša gada 30.septembris 1. novembris Maksimums 24 mēneši
 2. Atbalsts Eiropas līmeņa kultūras organizācijām:
a) vēstniekiem,
b) atbalsta tīkliem,
c) festivāliem,
d) politikas atbalsta struktūras kultūras darba kārtībai
 1. novembris Nākošā gada 31.marts Pieteikuma iesniegšanai sekojošais finanšu gads Finanšu gads
2. Partnerattiecību ietvaros (3 gadi) atbalsts Eiropas līmeņa kultūras organizācijām:
a) vēstniekiem,
b) atbalsta tīkliem,
c) festivāliem,
d) politikas atbalsta struktūras kultūras darba kārtībai
20010. gada 1. novembris 2011.gada 31.marts
Finanšu gads 2011 Finanšu gads 2011 - 2013 

Eiropas Kultūras Fonds

Eiropas Kultūras Fonds ir neatkarīga organizācija, kas ir dibināta ar mērķi veicināt aktivitātes kultūras un izglītības jomā un izpēti saistībā ar sociāliem un kultūras procesiem.

Eiropas Kultūras Fonds (EKF) atbalsta augstas-kvalitātes mākslinieciskas aktivitātes un kultūras sadarbību dažādu valstu starpā. EKF darbojas arī kā kultūras aizstāvis, palīdzot radīt labākus apstākļus mākslai un ar pasākumu kopumu mainot  kultūras politisko stāvokli Eiropas Savienībā. Kā arī palīdz nodrošināt labāku piekļuvi informācijai, kas saistīta ar kultūru.

EKF atbalsta humanitārās disciplīnas Eiropā investējot cilvēkos un projektos, kuru darbs ir novatorisks un valsts robežas šķērsojošs.

Eiropas Kultūras Fonds sniedz finansiālu atbalstu izmantojot stipendijas un programmas.

EKF sevī ietver 3 programmas:

  1. mākslas projekts, kas atbalsta māksliniecisko sadarbību („ ALMOSTREAL”);
  2. programma Media, kas fokusējas uz jaunatni un popkultūru;
  3. mobilitātes atbalsts māksliniekiem un kultūras darbiniekiem ceļošanai Eiropā un aiz tās.

EKF piešķir stipendijas gan individuālām personām, gan organizācijām.
Mākslas Projektu stipendijas (Artistic Project Grants)
Stipendijas piešķir kultūras organizācijām un individuāliem māksliniekiem.
Atbalsta ievērojamus mākslas projektus, kuri demonstrē skaidrojošu skatījumu par dažādību Eiropā. Ļoti svarīga ir mākslinieciskā unikalitāte un saistība ar Eiropisko.
Vidējais stipendijas apmērs ir:
EUR 30 000-EUR 60 000. 
  
Plašāka informācija:

http://www.eurocult.org/we-support-cultural-cooperation/grants/application-guide-artistic-grants/
 
Sadarbības veicināšanas stipendijas
 (’Making Collaboration Work’ Grants)

Stipendijas piešķir kultūras organizācijām un tās mērķis ir stimulēt sadarbību starp kultūras organizāciju projektiem, kas palielina Eiropas sadarbības prakses pievienoto vērtību.
Nākošais pieteikumu iesniegšanas termiņš 2009.gada 1.aprīlis. 
  
Plašāka informācija:

http://www.eurocult.org/uploads/docs/1039.pdf

Eiropas Savienības strukturfondu atbalsts kultūrai

ES strukturfondi piedāvā iespējas gūt finansiālu atbalstu projektiem kultūras infrastruktūras attīstībai, veicinot kultūras un sociālekonomiskās ietekmes un potenciāla paplašināšanu un dažādošanu.

Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstam kultūrai ir iekļautas šādas aktivitātes:
- 3.4.3.1. aktivitāte. Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide;
- 3.4.3.2. aktivitāte. Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana;
- 3.4.3.3. aktivitāte. Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā.

3.4.3.1. aktivitāte. Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide.
Aktivitātes mērķis: Kultūrvides sakārtošana un reģionu pievilcības palielināšana dzīves un darba apstākļiem, kas veicinātu augsti kvalificēta darbaspēka piesaisti un saglabāšanu, attīstītu teritoriju ekonomisko rosību, kā arī nodrošinātu daudzfunkcionālu infrastruktūru pakalpojumu sniegšanai kultūras, izglītības, brīvā laika pavadīšanas, sabiedrisko pasākumu, uzņēmējdarbības, biznesa un citās jomās.
Atbalsta veids: Atbalsts daudzfunkcionālu centru izveidei nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros. Daudzfunkcionāli kultūras centri ir tādas sabiedrisko pakalpojumu būves, kas vienlaikus ir piemērotas gan daudzveidīgu profesionālās skatuves mākslas pasākumu īstenošanai  (teātris, mūzika, deja u.c.), gan konferenču un kongresu norisei, izstāžu darbības un citu sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu īstenošanai. Pašvaldības administratīvajam centram no cita pašvaldības administratīvā centra, kurā ir vai tiek plānots daudzfunkcionālais centrs, jābūt vismaz 75 km attālumā. Atbalsts tiek plānots nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros, kuros ir attīstītas vietējās profesionālās mūzikas dzīves tradīcijas, t.sk., darbojas vismaz divas profesionālās kultūrizglītības iestādes, un profesionāli un pastāvīgi darbojas vismaz viens profesionāls orķestris.
Finansējuma saņēmēji: Valsts un pašvaldību institūcijas nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros.

3.4.3.2. aktivitāte. Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana.
Aktivitātes mērķis: Atjaunot kultūras mantojuma objektus, lai palielinātu to ekonomisku un inovatīvu izmantošanu, kas var kalpot kā nozīmīgs faktors teritoriju ekonomiskajai reģenerācijai, to pievilcības palielināšanai, dzīvei, darbam un uzņēmējdarbībai labvēlīgu apstākļu nodrošināšanai.
Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts kultūras mantojuma objektu saglabāšanai, kuriem piemīt augsts sociālekonomiskais potenciāls. Minētais potenciāls piemīt kultūras mantojuma objektiem, kam ir kultūras pieminekļa statuss vai kas atrodas kultūras pieminekļa aizsardzības zonā. Šie objekti saistās ar kopienas kolektīvo atmiņu, un to atjaunošana, uzturēšana un publiskas pieejamības nodrošināšana ir nozīmīga visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no to etniskās, sociālās, reliģiskās u.c. piederības. Īpaši atbalstāmi ir tādi kultūras mantojuma objekti, kuros projekta rezultātā tiks sniegti dažādi kultūras pakalpojumi sabiedrībai, nodrošinot savā nozarē nozīmīgu informācijas, metodoloģisko u.c. profesionālo funkciju veikšanu, vienlaikus panākot objekta atpazīstamību un nozīmīgumu starptautiskā mērogā.
Finansējuma saņēmēji: Valsts un pašvaldību institūcijas, reliģiskās organizācijas, nodibinājumi, biedrības, kuru īpašumā ir aktivitātes mērķim atbilstoši objekti.

3.4.3.3. aktivitāte. Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā.
Aktivitātes mērķis: Nodrošināt tādu kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas.
Atbalsta veids: Atbalsts tādu privāto kultūras mantojuma objektu saglabāšanai un atjaunošanai, kuros tiek nodrošināta atjaunojamo objektu plaša pieejamība sabiedrībai. Atbalsts tiek plānots nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes attīstības centros, tādējādi kultūras mantojuma ekonomiskā izmantošanā piesaistot arī privātās investīcijas.
Finansējuma saņēmēji: Fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašumā ir kultūras pieminekļi.

Plašāka informācija:

 
www.esfondi.lv
Eiropas Savienības fondu finansējuma iespējas kultūrai 


Eiropas Savienības programmas

Uz augšu