Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, Programmā  ir paredzētas četras darbības (aktivitātes), kas sastāv no dažādiem pasākumiem un apakšpasākumiem.

1. Darbība. Aktīvi iedzīvotāji Eiropai:
1.  Pasākums. Pašvaldību sadraudzība:
        1.  1. Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās;
        1.  2. Sadraudzības pašvaldību tīklojumi.

2. Pasākums. Iedzīvotāju projekti un atbalsta pasākumi:
        2. 1. Iedzīvotāju projekti;
        2. 2. Atbalsta pasākumi.

2. Darbība. Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā:
1.   Pasākums. Strukturāls atbalsts Eiropas politikas pētniecības organizācijām (zinātniski pētnieciskajiem centriem);
2.   Pasākums. Strukturāls atbalsts Eiropas līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijām;
3.   Pasākums. Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju sāktiem projektiem.

3.Darbība. Kopīgi Eiropai

4. Darbība. Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi.

Plašāka informācija par katru darbību un tajā ietilpstošajiem pasākumiem atrodama ES kultūras kontaktpunkta mājas lapā: www.kkplatvija.lv

Uz augšu