Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES un starptautiskā finansējuma iespējas > Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds

2015. gada 23. februāris 

Atskats uz KM rīkoto diskusiju par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ieviešanu

Prezentācija - Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011.-2013.gada programmu ieviešanas izvērtējums


2015. gada 20. februāris

Finansēšanas kārtība un izdevumu atzīšana Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektos

Līgumu slēgšanas kārtība Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektiem

Ziņojumu iesniegšanas kārtība Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektiem 

Paraugs Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta progresa/gala ziņojuma aizpildīšanai

Paraugs Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta pārskata budžeta pārskata aizpildīšanai

Paraugs Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta pārskata konsolidētā budžeta pārskata aizpildīšanai


2015. gada 11. februāris

Informācija par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas ietvaros apstiprinātajiem projektiem


2014. gada 19. augusts

2013.gada programmas Granta līguma paraugs ar pielikumiem


2014. gada 28. jūlijs

2013.gada programma (latviešu valodā)

2013.gada programma (angļu valodā)

Prezentācija – Paveiktais Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondā

Prezentācija – Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programma

Prezentācija – Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas izmaksu nosacījumi

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda budžeta veidlapas aizpildīšanas paraugs

ETVVIF 2013 projektu iesniegumu aizpildīšanas metodika


2014. gada 7. jūlijs

Fonda projekta iesnieguma veidlapa (word)

Fonda projekta iesnieguma budžeta veidlapa (exel)

Izsludināts atklātas projektu iesniegumu atlases konkurss fonda 2013.gada programmas 1.”a” un 3.aktivitātē (pdf)


2014. gada 3. jūlijs

Vadlīnijas Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējuma saņēmējiem un projektu partneriem tirgus izpētes veikšanai

Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas aktivitāšu īstenošanu”


2014. gada 28. marts

Informācija par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas 2012.gada programmas ietvaros noslēgtajiem granta līgumiem

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas ietvaros apstiprinātie projekti (noslēgtie līgumi)


2014. gada 24. februāris

Sludinājums par 2012.gada programmas papildus atlases kārtu oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”

Informācija par Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumu Nr. 347 “Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas aktivitāšu īstenošanu” nosacījumiem un grozījumiem šajos MK noteikumos

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas izmaksu nosacījumi

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas papildu atlases kārtas 1.a. aktivitātes īstenošanai iesniedzamo projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodika

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda budžeta veidlapas aizpildīšanas paraugs

Jautājumi un atbildes 


2014. gada 19. februāris

Informatīvais seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas papildu atlases kārtas 1.a. aktivitātes īstenošanai


2014. gada 11. februāris

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012. gada programmas papildkārta


2013. gada 18. jūlijs

Kultūras ministrijas 2013. gada 17.jūlija seminārs par iespējām apgūt ES finansējumu atklātajā projektu konkursā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo (ETVV) integrācijas fonda 2012.gada programmas aktivitātēs.

Prezentācija - Paveiktais un aktuālais trešo valstu pilsoņu integrācijas jomā

Prezentācija - Informācija par Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumu Nr. 347 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas aktivitāšu īstenošanu" nosacījumiem

ETVVIF 2012 projektu iesniegumu aizpildīšanas metodika

Prezentācija – Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas izmaksu nosacījumi

ETVVIF 2012 –budžeta veidlapas aizpildīšanas paraugs.

2012.gada programma (latviski)

2012.gada programma (angliski)

Jautājumi un atbildes (14.08.2013)


2013. gada 11. jūlijs

Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas aktivitāšu īstenošanu”

Fonda projekta iesnieguma veidlapa

Fonda projekta iesnieguma budžeta veidlapa


2013. gada 28. maijs

Nacionālais rezultātu un ietekmes novērtējuma ziņojums par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzfinansētajām aktivitātēm 2007.līdz 2010.gada programmās


2013.gada 21.marts

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011.gada programmas ietvaros apstiprinātie projekti


2013.gada 15.marts

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011.gada programmas projektu ieviešanas semināra materiāli

Fonda projekta progresa/gala ziņojuma aizpildīšanas vadlīnijas

Budžeta veidlapas aizpildīšanas vadlīnijas

Finansēšanas kārtība

Līgumu slēgšanas kārtība

Ziņojumu iesniegšanas kārtība  


2012.gada 6.augusts

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programma

2012.gada 17.jūlija Eiropas Komisijas lēmums Nr. C(2012) 4950, kas apstiprina Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012. gada programmu un finansējumu

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programma (angļu valodā)


05.08.2012

Kultūras ministrijas 2012. gada 6.augusta seminārs par iespējām apgūt ES finansējumu atklātajā projektu konkursā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo (ETVV) integrācijas fonda 2011.gada programmas aktivitātēs.

Informācija par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011.gada programmas vērtēšanu ierobežotajās aktivitātēs (12.07.2012.)

Informācija par 03.07.2012. MK noteikumu Nr. 478 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011.gada programmas aktivitāšu īstenošanu" nosacījumiem

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds - paveiktais un aktuālais trešo valstu pilsoņu integrācijā

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011.gada programmas izmaksu nosacījumi

Projektu iesniegumu veidlapa (paraugs)

Budžeta veidlapa  (paraugs)

Vadlīnijas prēmiju izmaksai ETVVIF mērķa grupai 2011.gada programmas aktivitāšu ietvaros apstiprinātajos projektos

Jautājumi un atbildes (13.08.2012)


11.07.2012

Kultūras ministrija izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011.gada programmas ietvaros

Konkursa sludinājums

2012.gada 3.jūlija Ministru kabineta  „Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011. gada programmas aktivitāšu īstenošanu” (11.07.2012)

Projektu iesnieguma veidlapa

Projektu budžeta veidlapa

Informācija par semināru


Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda īstenoto projektu rezultāti

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2007. gada programmas ietvaros īstenoto projektu rezultāti

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2008. gada programmas ietvaros īstenoto projektu rezultāti

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009. gada programmas ietvaros noslēgtie līgumi

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010. gada programmas ietvaros noslēgtie līgumi


Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (European Fund for the Integration of third-country nationals -IF) (2007.-2013.gads) mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus nolūkā dot iespēju trešo valstu piederīgajiem ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi iemitināties un aktīvi piedalīties visos Eiropas sabiedrības aspektos.


Tas ir viens no četriem fondiem, kas izveidoti Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gada ietvaros.

„Fonda 2012.gada programmas, kas tiek ieviesta pašlaik, atbalsta prioritātes ir:
1. Tādu pasākumu īstenošana, kas paredzēti, lai īstenotu praksē Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikas kopējos pamatprincipus:
3. Politikas potenciāla attīstīšana, koordinācija un starpkultūru kompetences attīstīšana dalībvalstīs dažādos līmeņos un valsts pārvaldes iestādēs.
4. Pieredzes, labas prakses un informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm integrācijas jomā.”

Fonda 2011.gada programmas, kas tiek ieviesta pašlaik, atbalsta prioritātes ir:
1. Tādu pasākumu īstenošana, kas paredzēti, lai īstenotu praksē Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikas kopējos pamatprincipus;
2. Politikas potenciāla attīstīšana, koordinācija un starpkultūru kompetences attīstīšana dalībvalstīs dažādos līmeņos un valsts pārvaldes iestādēs;
4. Pieredzes, labas prakses un informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm integrācijas jomā.

Fonda 2010.gada programmas atbalsta prioritātes:
1. Tādu pasākumu īstenošana, kas paredzēti, lai īstenotu praksē Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikas kopējos pamatprincipus.
2. Rādītāju un novērtēšanas metodoloģiju izstrāde, lai novērtētu progresu, pielāgotu politiku un pasākumus un veicinātu salīdzinošo mācību koordināciju.
3. Politikas potenciāla attīstīšana, koordinācija un starpkultūru kompetences attīstīšana dalībvalstīs dažādos līmeņos un valsts pārvaldes iestādēs.
4. Pieredzes, labas prakses un informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm integrācijas jomā.

Fonda 2009.gada programmas atbalsta prioritātes:
1. Tādu pasākumu īstenošana, kas paredzēti, lai īstenotu praksē Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikas kopējos pamatprincipus.
2. Rādītāju un novērtēšanas metodoloģiju izstrāde, lai novērtētu progresu, pielāgotu politiku un pasākumus un veicinātu salīdzinošo mācību koordināciju.
3. Politikas potenciāla attīstīšana, koordinācija un starpkultūru kompetences attīstīšana dalībvalstīs dažādos līmeņos un valsts pārvaldes iestādēs.

Fonda 2008.gada programmas atbalsta prioritātes:

1. Tādu pasākumu īstenošana, kas paredzēti, lai īstenotu praksē Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikas kopējos pamatprincipus.

3. Politikas potenciāla attīstīšana, koordinācija un starpkultūru kompetences attīstīšana dalībvalstīs dažādos līmeņos un valsts pārvaldes iestādēs.

Fonda 2007.gada programmas atbalsta prioritātes:

1. Tādu pasākumu īstenošana, kas paredzēti, lai īstenotu praksē Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikas kopējos pamatprincipus.

2. Rādītāju un novērtēšanas metodoloģiju izstrāde, lai novērtētu progresu, pielāgotu politiku un pasākumus un veicinātu salīdzinošo mācību koordināciju.

3. Potenciāla attīstīšana, koordinācija un starpkultūru kompetences attīstīšana dalībvalstīs dažādos līmeņos un valsts pārvaldes iestādēs.

4. Pieredzes, labas prakses un informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm integrācijas jomā.

Vispārīga informācija no EK mājas lapas par Integrācijas Fondu

Saistošie dokumenti

Aktualitātes

Uz augšu