Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES un starptautiskā finansējuma iespējas > Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments

Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana

Kultūras ministrija kā EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instrumenti) starpniekinstitūcija atbild par finanšu instrumentu prioritāti „Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana”.


Prioritātes „Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana” apakšprioritātes ir:

  • Amatu apmācība restaurācijā;
  • Latvijas pilsētu vēsturisko centru restaurācija;
  • Iespējama Jūgendstila centra izveidošana Rīgā;
  • Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana;
  • Koka arhitektūras restaurācija.


Minētajai prioritātei piešķirtais finanšu instrumentu finansējums šobrīd ir 2,72 miljoni EUR.
Prioritātē ir norisinājušies divi atklātie individuālo projektu konkursi, kuros donorvalstu atbalstu ir guvuši kopumā 6 individuālie projekti. Pirmajā finanšu instrumentu prioritātes „Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana” atklātajā individuālo projektu konkursā tika apstiprināti 2 individuālie projekti (kopējais finanšu instrumentu līdzfinansējums ~ 832 tūkst. EUR), otrajā atklātajā konkursā – 4 individuālie projekti (kopējais finanšu instrumentu līdzfinansējums ~1,889 milj. EUR)

Apstiprinātā projekta nosaukums

Finansējuma saņēmējs

Projekta kopējās izmaksas (EUR)

Finanšu instrumentu līdzfinansējuma apjoms

Projekta īstenošanas beigu termiņš

EUR

%

Kuldīgas novada muzeja restaurācija un koka arhitektūras amatnieku darbnīcas izveide

Kuldīgas pilsētas dome

692 495

383 180

85

31.12.2010.

Projekta mērķis ir sekmēt koka arhitektūras mantojuma saglabāšanu, pētīšanu un popularizēšanu.Projekta ietvaros tiks restaurēta kultūrvēsturiski nozīmīga arhitektūras objekta - Kuldīgas novadamuzeja, ēkas fasāde, īpašu uzmanību pievēršot koka detaļu restaurācijai, lai saglabātu vēsturisko koka ēkas tēlu. Blakus esošajā ēkā tiks izveidota koka amatniecības un restaurācijas darbnīca un paredzētas telpas daļēja muzeja krājuma izvietošanai. Tiks labiekārtots arī muzeja iekšpagalms.

Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās Mākslas muzeja krājumam

Kultūras ministrija

630 539

449 121

80

30.04.2011.

Projekta mērķis ir veidot Latvijā jaunu, mūsdienīgām prasībām atbilstošu Laikmetīgās mākslas muzeja krājumu, lai nodrošinātu vizuālās mākslas mantojuma saglabāšanu un pieejamību, aktivizētu mākslas nozīmi sabiedrībā, veidotu Rīgu kā Eiropas nozīmes kultūras centru. Projekta ietvaros tiks iegādāti un restaurēti nonkonformisma mākslas darbi, tiks izveidota moderna mākslas darbu tiešsaistes datu bāze, veikts izpētes darbs un restauratoru apmācība.

Latvijas padomju perioda nonkomformisma grafikas krājuma pilna saglabāšana un tam nepieciešamās materiāli – tehniskās bāzes nodrošinājums

Latvijas Nacionālā bibliotēka

517 415

439 803

85

30.04.2011.

Projekta mērķis ir Latvijas kultūras mantojuma saglabāšana un piekļuves paplašināšana. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar citām Latvijas atmiņas institūcijām – Latvijas Okupācijas muzeju, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju, Kara muzeju, Cēsu Vēstures un mākslas muzeju, Latvijas Mākslinieku savienības muzeju un Latvijas Valsts arhīvu . Projekta ietvaros šo atmiņas institūciju krājumos esošiepadomju perioda nonkomformisma grafikas darbi tiks restaurēti, konservēti, digitalizēti un ievietoti nacionālā datubāzē. Projekta noslēguma posmā tiks veidota restaurēto darbu kolekcijas izstāde, kā arī seminārs restauratoriem.

Ūdenstorņa ēkas paraugrestaurācija un apsaimniekošana Daugavpils cietoksnī

Daugavpils pilsētas dome

644 380

547 723

85

30.04.2011.

Projekta mērķis ir Daugavpils cietokšņa - pilsētas vēsturiskā centra saglabāšana, veicot Ūdenstorņa ēkas restaurāciju, izstrādājot pašvaldības, valsts un privātā sektora sadarbības mehānismu cietokšņa restaurācijai un apsaimniekošanai, kā arī izveidojot kultūras un informācijas centru.

Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja pakalpojumu dažādošana un koka fasādes restaurācija

Jelgavas dome

365 575

310 739

85

30.04.2011.

Projekta mērķis ir veicināt arhitektūras pieminekļa – Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja - saglabāšanu, dažādojot tā ekonomiskās darbības formas un restaurējot muzeja koka ēku.

Vecpilsētas ainava pie Gaujas – Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija

Valmieras pilsētas pašvaldība

694 918

590 680

85

30.04.2011.

Projekta mērķis ir veicināt kultūras, arhitektūras un vides objekta - Valmieras vecpilsētas, potenciāla izaugsmi, izstrādājot tās reģenerācijas plānu un atjaunojot 18. gadsimta beigu Valmieras panorāmas elementus. Projekts paredz modernas muzeja krātuves un atklātās krātuves izveidi, kā arī vietējo amatnieku apmācību koka restaurācijas darbos.

 
Detalizētāku informāciju par notikušo individuālo projektu iesniegumu atlasi var iegūt sadaļās Pirmais atklātais individuālo projektu konkurss un Otrais atklātais individuālo projektu konkurss.

Uz augšu