Iesūtiet savu sadarbības piedāvājumu

 

 ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts Latvijā piedāvā iespēju pašvaldībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām iesūtīt savus sadarbības piedāvājumus, lai atrastu sadarbības partnerus no visām ES programmas „Eiropa pilsoņiem” dalībvalstīm un varētu īstenot projektus šīs programmas ietvaros.

 Iesūtītie partneru meklēšanas piedāvājumi tiks nosūtīti visiem ES programmas „Eiropa pilsoņiem” kontaktpunktiem Eiropas Savienībā, kā arī citās attiecināmajās valstīs un projektu koordinatori tos izplatīs savās valstīs, lai tie būtu pieejami potenciālajiem projekta partneriem.

  Sadarbības piedāvājuma forma (MS Word) angļu valodā

  Sagatavojot piedāvājumu, vēlams norādīt šādu informāciju:

 • Pašvaldības, iestādes vai organizācijas nosaukums.

• Kurā no programmas „Eiropa pilsoņiem” darbībām, pasākumiem, apakšpasākumiem paredzēts iesaistīt partnerus? Piemērs: (2. darbības – "Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība", 2. 2. apakšpasākums "Pašvaldību tīklojumi"). Vēlams norādīt arī paredzēto projekta iesniegšanas termiņu.

• Kādās jomās, aktivitātēs ir vēlama sadarbība? Ja iespējams, sagatavojiet projekta aprakstu,  norādot: tematu, mērķauditoriju, kā arī raksturojiet aktivitātes, u.tml., ko plānots veikt projekta ietvaros.

• Norādiet kontaktinformāciju.

Iepriekšminēto  informāciju vēlams papildināt sagatavojot aprakstu par organizāciju, kas meklē partnerus (piemēram, pašvaldība – cik liela pašvaldība, kur tā atrodas, iedzīvotāju skaits un cita interesanta un noderīga informācija, kas varētu uzrunāt potenciālos sadarbības partnerus).

  Piedāvājumus vēlams sagatavot angļu valodā, bet tiks pieņemti arī latviešu valodā sagatavotie partneru meklēšanas piedāvājumi.

  Piedāvājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu: eiropapilsonieme simbolskm.gov.lv 

 

Kontaktinformācija:

Sanda Segleniece 
Kultūras ministrijas
ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts Latvijā
e-pasts: eiropapilsonieme simbolskm.gov.lv 

tel.: 67330228