Par programmu

ES programma "EIROPA PILSOŅIEM"

ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem. Programma veicinās pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespēju palielināšanos, lai to biedrus un plašāku sabiedrību iesaistītu ES demokrātiskajā dzīvē. 

Programmas vispārīgie mērķi ir šādi:

  • veicināt debates, pārdomas un sadarbību attiecībā uz vēsturisko atmiņu, ES integrāciju un vēsturi;
  • veicināt iedzīvotāju izpratni un iespējas piedalīties ES politikas veidošanas procesos, un veicināt solidaritātes, sabiedriskās iesaistīšanās un brīvprātīgā darba iespējas ES līmenī.

Programmas īpašie mērķi:

  • veicinot diskusijas, pieredzes apmaiņu un tīklu attīstību, vairot izpratni par Eiropas vēstures piemiņas saglabāšanu, kopīgo vēsturi un vērtībām, kā arī par ES mērķi veicināt mieru, stiprināt savas vērtības un savu iedzīvotāju labklājību;
  • sekmēt pilsoņu demokrātisko un pilsonisko līdzdalību ES līmenī, uzlabojot pilsoņu izpratni par ES politikas veidošanas procesiem un veicinot sabiedriskās iesaistīšanās, starpkultūru pasākumu un brīvprātīgā darba iespējas ES līmenī.

Programmas pamata iezīmes:

  • Vienlīdzīga pieeja;
  • Starptautiska un vietēja dimensija;
  • Starpkultūru dialogs;
  • Brīvprātīgais darbs – aktīvu Eiropas pilsoņu izpausme.

Programmas dalībvalstis: visas ES dalībvalstis, kā arī valstis, kas noslēgušas saprašanās memorandu par dalību programmā;

Programmas dotāciju saņēmēji: Pašvaldības un tām padotās iestādes, pilsoniskās sabiedrības organizācijas (NVO);

Programmas kopējais finansējums: 185 468 000 euro;

Finansējuma piešķiršana: pēc vienotas likmes aprēķina (Lump-sums).

Vēsture

Programma tika ieviesta 2007.gadā un 2013.gadā tā noslēdza 7 gadu darbības pirmo periodu, kopumā šajā laikā piešķirot finansējumu 215 000 000 euro apmērā vairāk nekā 6000 atbalstītajiem projektiem, kurus ierosinājušas pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas no Eiropas valstīm, tai skaitā Latvijas.

Saistītās saites

Par programmu Eiropas Komisijas mājas lapā

(http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm )

Programmas vadlīnijas, projektu iesniegumi un cita dokumentācija Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) mājas lapā

(http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en )