Eiropas Komisija ir apstiprinājusi Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” darba programmu 2017. gadam

14.12.2016.


Programmas „Eiropa pilsoņiem” kopējais budžets 2017. gadam ir 23.2 miljoni EUR.

Programmas mērķis ir padziļināt Eiropas pilsoņu izpratni par Eiropas Savienību, tās vēsturi un daudzveidību, kā arī stiprināt Eiropas pilsonības vērtību iedzīvotāju apziņā un uzlabot apstākļus pilsoņu līdzdalībai demokrātiskajos procesos Eiropas Savienības līmenī.

Komisārs migrācijas, iekšlietu un pilsonības jautājumos - Dimitris Avramopoulos apgalvoja, ka programmas „Eiropa pilsoņiem” pamatmērķi ir ļoti aktuāli mūsdienu kontekstā. Eiropas pilsoņu iesaistīšanās debatēs un diskusijās par Eiropas politikas jautājumiem ir būtiskāka kā jebkad, jo tā palīdz pilnveidot svarīgus lēmumus. Eiropas pilsonība tiek uzskatīta par ļoti būtisku Eiropas integrācijas procesa stiprināšanas un aizsardzības elementu, tādēļ Eiropas Komisija turpinās veicināt Eiropas pilsoņu iesaisti visos kopienas dzīves procesos, dodot iespēju viņiem piedalīties tādas Eiropas veidošanā, kas būtu iedzīvotājiem vēl tuvāka.


„Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” atbalsta darbības ietvaros tiks atbalstīti projekti, kuri atspoguļo galvenos pagrieziena punktus Eiropas vēsturē laika posmā no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām, to nozīmi un sekas, kas jūtamas arī mūsdienu Eiropā. Priekšrocības būs tiem projektiem, kuros tiks pievērsta uzmanība 2017. gada prioritārajiem tematiem, proti, 1917. gada Sociālās un politiskās revolūcijas, impēriju krišanas ietekme uz Eiropas politisko un vēsturisko fonu un 1957. gada Romas līgums un Eiropas Ekonomiskās Savienības aizsākumi. Priekšrocības būs arī tiem projektiem, kuru tematikā būs izvirzītas daudzgadu prioritāšu tēmas, proti, pilsoniskā sabiedrība un pilsoniskā līdzdalība totalitāro režīmu pakļautībā, ostrakisms un pilsonības zaudēšana totalitāro režīmu ietekmē ieskicē mācību stundu mūsdienu sabiedrībai, demokrātiskā pāreja un pievienošanās Eiropas Savienībai.

Atbalsta darbības "Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība" ietvaros programma piedāvā pilsoņiem iespēju iesaistīties 3 veidu projektos: „Pašvaldību sadraudzība”, „Pašvaldību tīklojumi” un „Pilsoniskās sabiedrības projekti”. Priekšrocības būs tiem projektiem, kuru tematikā tiks iekļautas daudzgadu prioritātēs izvirzītās tēmas, proti, Eiroskepticisma apspriešana un izpratne, solidaritāte krīzes laikā, cīņa pret „imigrantu” stigmatizāciju un pretēju stāstījumu veidošana, lai veicinātu starpkultūru dialogu un savstarpēju sapratni, kā arī diskusijas par Eiropas nākotni.


Eiropas Komisija turpinās sniegt finansiālu nodrošinājumu pilsoniskās sabiedrības organizāciju ikdienas darbam arī 2017. gadā.


Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” 2017. gada darba programma angļu valodā pieejama ŠEIT

Ar detalizētāku prioritāšu skaidrojumu var iepazīties Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) interneta vietnē ŠEIT

Ar šī materiāla tulkojumu latviešu valodā var iepazīties Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” informācijas punkta Latvijā mājaslapas sadaļā “Informatīvie materiāli” ŠEIT

« Atpakaļ uz jaunumiem