km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Konkurss

LR Kultūras ministrija (KM) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmā „Kultūras mantojuma saglabāšana” un neliela apjoma grantu shēmā „Kultūras apmaiņa”.

 


Grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” mērķis ir kultūras mantojuma objektu restaurācija un saglabāšana, veicinot to ekonomiskās darbības formu attīstību un dažādošanu, sekmējot ekonomisko aktivitāti attiecīgajās teritorijās. Uz programmas līdzfinansējumu var pretendēt valsts iestādes (ne komercsabiedrības), kuru īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir arhitektūras piemineklis, kā arī pašvaldības, pašvaldības iestādes vai citas atvasinātas publiskas personas (ne komercsabiedrības), kuru īpašumā ir arhitektūras piemineklis.

Grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 1 287 928 euro. Pieejamais programmas līdzfinansējums vienam projektam ir no 50 000 euro līdz 250 000 euro.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: no 2013.gada 16.septembra līdz 2013.gada 6.decembrim.

Aizpildīt projekta iesnieguma veidlapu.

 


 Grantu shēmas „Kultūras apmaiņa” mērķis ir sadarbības attīstīšana kultūras jomā starp kultūras pakalpojumu sniedzējiem donorvalstīs un Latvijā, veicinot kultūras un mākslas darbu, pakalpojumu un produktu starptautisku apriti. Uz programmas līdzfinansējumu var pretendēt valsts kultūras institūcijas, pašvaldības vai pašvaldības iestādes (ne komercsabiedrības), kā arī biedrības vai nodibinājumi, kuru pamatdarbības joma ir kultūra. Grantu shēmas „Kultūras apmaiņa” ietvaros Norvēģijas, Lihtenšteinas vai Islandes projekta partnera piesaiste ir obligāts nosacījums projekta īstenošanā.

Grantu shēmas ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 589 929 euro. Pieejamais programmas līdzfinansējums vienam projektam ir no 25 000 euro līdz 100 000 euro.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: no 2013.gada 16.septembra līdz 2013.gada 20.decembrim.

Aizpildīt projekta iesnieguma veidlapu.

 


 

Projektu iesniegumus KM var iesniegt:

  • personīgi darba dienās no 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00, K.Valdemāra ielā 11 a, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);
  • nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām uz adresi: LR Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364;
  • elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pastse simbolskm.gov.lv.

Jautājumus par grantu shēmu projektu iesniegumu sagatavošanas un projektu īstenošanas nosacījumiem sūtīt rakstveidā uz elektroniskā pasta adresi: pastse simbolskm.gov.lv.

 


Biežāk uzdotie jautājumi


Esam apkopojuši biežāk uzdotos jautājumus par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmu „Kultūras mantojuma saglabāšana” un „Kultūras apmaiņa” projektu iesniegšanu.


Ja starp šiem jautājumiem neatrodat atbildi uz sevi interesējošām lietām saistībā ar projektu iesniegšanu, aicinām Jūs interesējošos jautājumus sūtīt rakstveidā uz e-pastu: pastse simbolskm.gov.lv.

Biežāk uzdotie jautājumi - kultūras apmaiņa

Biežāk uzdotie jautājumi - Kultūras mantojuma saglabāšana

                    Partnerības meklēšanas forma

                    Iespējamie projektu partneri