Pamatizvelne > Sector information > Traditional Culture and Intangible Heritage > v/a Tautas mākslas centrs

v/a Tautas mākslas centrs

Valsts aģentūra Tautas mākslas centrs

Valsts aģentūra "Tautas mākslas centrs" ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas izveidota saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, lai īstenotu valsts kultūrpolitiku tautas mākslas jomā. Valsts aģentūra "Tautas mākslas centrs" darbību nosaka iestādes Nolikums.

Valsts aģentūrā "Tautas mākslas centrs" izveidotas 3 nodaļas:
1. Grāmatvedības uzskaites un atskaites nodaļa
2. Metodiskā un projektu vadības nodaļa
3. Administratīvi saimnieciskā nodaļa

Valsts aģentūra "Tautas mākslas centrs" atbilstoši savai kompetencei īsteno šādas funkcijas:
1. izstrādā programmas un projektus tautas mākslas jomā un amatiermākslā, kā arī koordinē un vada to īstenošanu;
2. veic metodisko un izglītošanas darbu;
3. sniedz pakalpojumus un sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām tautas mākslas jomā;
4. izstrādā priekšlikumus programmu un projektu finansējumam tautas mākslas jomā;
5. organizē dziesmu svētkus un nodrošina to sagatavošanas koordināciju valstī;
6. uzkrāj, analizē un sniedz informāciju par procesiem tautas mākslas jomā un amatiermākslā;
7. izstrādā un īsteno tautas mākslas kolektīvu un kultūras institūciju vadītāju tālākizglītības programmas;
8. koordinē un organizē valsts nozīmes tautas mākslas festivālus, svētkus, konkursus, izstādes, kā arī citus pasākumus;
9. veicina starpvalstu sadarbības programmu un projektu īstenošanu tautas mākslas jomā un amatiermākslā.

 


Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV - 1365
Tālrunis: 67228985; 67221732
Mobilais tālrunis: 6436135
Fakss: 67227405
E-pasts: pastse-pasta simbolstmc.gov.lv
www.tmc.gov.lv

Vadība

Direktora v. i. : Mārīte Puriņa tālr. 67228985; 28344014 Marite.Purinae-pasta simbolstmc.gov.lv
Jurists: Imants Počs tālr. 67228985 Imants.Pocse-pasta simbolstmc.gov.lv
Personāla speciāliste: Marita Glūdiņa  tālr. 67228985 izdevniecibae-pasta simbolstmc.gov.lv

Grāmatvedības nodaļa

Vadītāja: Dace Andžāne tālr. 67228985 Dace.Andzanee-pasta simbolstmc.gov.lv
Vecākā grāmatvede: Anda Spūle Anda.Spulee-pasta simbolstmc.gov.lv
Vecākā grāmatvede: Margita Pole Margita.Polee-pasta simbolstmc.gov.lv

Metodiskā un projektu vadības nodaļa

Vecākā speciāliste kora mūzikas jautājumos: Antra Purviņa tālr. 67228330
Antra.Purvinae-pasta simbolstmc.gov.lv
Vecākais speciālists kora mūzikas jautājumos: Lauris Goss tālr. 67228330
Lauris.Gosse-pasta simbolstmc.gov.lv
Vecākā speciāliste instrumentālās (pūtēju) mūzikas jautājumos: Astrīda Ķēniņa tālr. 67228985
Astrida.Keninae-pasta simbolstmc.gov.lv
Tautas mūzikas ansambļu speciālists: Ilmārs Pumpurs tālr. 67228985
Kokļu mūzikas speciāliste: Māra Vanaga tālr. 67228985 Mara.Vanagae-pasta simbolstmc.gov.lv
Vecākā speciāliste horeogrāfijas jautājumos: Maruta Alpa tālr. 67228220
Maruta.Alpae-pasta simbolstmc.gov.lv
Vecākā speciāliste horeogrāfijas jautājumos: Gunta Skuja dejase-pasta simbolstmc.gov.lv
Vecākā speciāliste tautas lietišķās un tēlotājas mākslas jautājumos: Linda Rubena tālr. 67322097 makslae-pasta simbolstmc.gov.lv
Vecākais speciālists folkloras jautājumos: Andris Kapusts tālr. 67322234
folklorae-pasta simbolstmc.gov.lv
Folkloras speciālista asistente: Jeļena Jekimova tālr. 67322234
Vecākā speciāliste teātra jautājumos: Dace Vilne tālr. 67228985
teatrise-pasta simbolstmc.gov.lv
Vecākā speciāliste kultūras/tautas namu darbības jautājumos: Dace Jurka tālr. 67228985 Dace.Jurkae-pasta simbolstmc.gov.lv
Vecākā speciāliste izdevniecības jautājumos: Dagmāra Lejiņa
Iespieddarbu koordinatore: Elita Priedīte tālr. 67221732 Elita.Prieditee-pasta simbolstmc.gov.lv

Administratīvi saimnieciskā nodaļa

Vadītāja: Daniela Gailīte Daniela.Gailitee-pasta simbolstmc.gov.lv
Datortīkla administrators: Raivis Kapteinis-Miezeris Raivis.Miezerise-pasta simbolskm.gov.lv
Vecākā lietvede: Vineta Vāvere pastse-pasta simbolstmc.gov.lv

Dziesmu svētki

Dziesmu un deju svētku projektu koordinatore: Līga Ribicka tālr. 67228020 Liga.Ribickae-pasta simbolstmc.gov.lv
Dziesmu un deju svētku svētku sabiedrisko attiecību koordinatore: Inta Šoriņa tālr. 67228020 Inta.Sorinae-pasta simbolstmc.gov.lv
Dziesmu un deju svētku svētku sponsoru koordinators: Didzis Kauliņš tālr. 67228985 Didzis.Kaulinse-pasta simbolstmc.gov.lv

To top